Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання медичних послуг

 

м. Львів                                                                                                                                                                25 липня 2021 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіальт», код у ЄДРПОУ 42475987, адреса місцезнаходження: 79034, Львівська обл., місто Львів, вулиця Угорська, 12, в особі директора Винницького Романа Андрійовича, що діє на підставі Статуту, надалі «Медичний центр», публікує цю публічну оферту про надання послуг

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в Кутку споживача та мережі Інтернет за адресою https://medialt.clinic/dogovir-publichnoi-oferty є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Медичного центру і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні: 

1.1.1.Медична послуга – певна сукупність дій (консультаційних та лікувально-діагностичних), які здійснюються Медичним центром / його працівниками в інтересах Пацієнта з метою профілактики, діагностики та лікування захворювань відповідно до законодавства України (далі – «Послуга»). Перелік медичних та інших супутніх до них послуг, а також їхня вартість викладені на офіційному Сайті Медичного центру та безпосередньо у місці провадження діяльності Медичного центру.

1.1.2.Публічна оферта – пропозиція Медичного центру (викладена на Сайті Медичного центру), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах. 

1.1.3.Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом замовлення (в т.ч. в телефонному режимі) та/або попередньої оплати послуг Пацієнтом; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Медичному центру письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма №003-6/о), примірник якої знаходиться в Медичного центру; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладення.

1.1.4.Сторони – Пацієнт та Медичний центр.

1.1.5.Пацієнт – фізична особа, що акцептувала публічну оферту Медичного центру / уклала з Медичний центром даний Публічний договір про надання медичних послуг.

1.1.6.Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Медичним центром для Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначений наказом Медичного центру та / або Правилами перебування та обслуговування пацієнтів. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

 

2. Предмет Договору

2.1. Медичний центр в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, затвердженим Наказом №2-БО від 9.01.2020 року, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.2.Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Медичним центром, з однієї сторони та Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.3.Цей Договір є обов’язковим для виконання Медичного центру з моменту його оприлюднення на Сайті Медичного центру, а для Пацієнта – з моменту акцепту Договору одним із способів, встановлених п.1.1.3 Договору.

2.4. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.5. Місце надання медичних послуг: 79034, місто Львів, вулиця Угорська, будинок 12.

2.6. Час, в який надаються медичні послуги, визначається Медичним центром із подальшим повідомленням Пацієнту.

2.7. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Медичним центром.

2.8. Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Медичному центру у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

2.9. Медичний центр здійснює Первинну ідентифікацію Пацієнта, а Пацієнт погоджується на надання інформації, необхідної для Первинної ідентифікації, в тому числі Персональних даних Пацієнта, та її обробку при зверненні до Медичного центру.

2.6. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Медичним центром з обов’язковим повідомленням про це  Пацієнта шляхом опублікування на Сайті Медичного центру. 

2.7.У разі незгоди Пацієнта зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Пацієнт зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Медичного центру, письмово повідомивши про це Медичний центр. Не розірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Пацієнта з внесеними до Договору змінами та доповненнями. 

2.8.Укладенням цього Договору Пацієнта підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами цього Договору та Прейскурантом Медичного центру , що розміщений за місцемзнаходження Медичного центру, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

3. Ціна Договору та порядок здійснення оплати

3.1. Ціну цього Договору складає сукупність всіх платежів, оплачених Пацієнтом за надані Медичним центром послуги протягом всього терміну його дії.

3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Прейскуранта, який діє на дату надання Пацієнту відповідної послуги.

3.3. Пацієнт зобов’язаний оплатити повну вартість наданих йому Медичним центром послуг до моменту їх фактичного надання або одразу ж по факту їх одержання. 

3.4. Оплата вартості наданих Медичним центром послуг здійснюється за вибором Пацієнта в готівковій або безготівковій формі.

3.5. Пацієнт має право на отримання знижки на оплату послуг Медичного центру при умові, якщо він є учасником програми лояльності, що діє у межах Медичного центру у день здійснення оплати за надані медичні послуги відповідно до умов цього Договору.

3.6. Пацієнт має право на отримання знижки на оплату послуг Медичного центру при умові, якщо він належить до однієї з перелічених пільгових категорій осіб: учасники бойових дій, ветерани війни, громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС, пенсіонери, діти з багатодітних сімей, інваліди всіх категорій. Для одержання знижки, що надається Медичним центром відповідно до умов цього пункту Договору, зацікавлена особа повинна при здійсненні оплати послуг пред’явити документ, що підтверджує факт належності такого Пацієнта до пільгової категорії.  

3.7. При умові, якщо Пацієнтом було здійснено передоплату за надання відповідної медичної послуги в майбутньому, проте факт надання медичної послуги не відбувся з ініціативи пацієнта, про що не пізніше, ніж за 24 години до візиту, було  повідомлено Медичний центр, сплачені Пацієнтом кошти підлягають поверненню останньому.

3.8. Повернення коштів відповідно до пункту 3.7. цього Договору здійснюється за письмовою заявою Пацієнта в термін не пізніше 10 банківських днів, з дня її одержання Медичним центром.

3.9. При умові, якщо Пацієнтом було здійснено передоплату за надання відповідної медичної послуги в майбутньому, проте факт надання медичної послуги не відбувся з ініціативи пацієнта, про що не було повідомлено Медичний центр або Медичний центр було повідомлено з порушенням термінів, встановлених пунктом 3.7. цього Договору, сплачені Пацієнтом кошти не підлягають поверненню.

3.10 У разі, якщо Пацієнт не повідомив про перенесення/скасування свого візиту за 24 год до візиту, Медичний центр залишає за собою право, при бажанні Пацієнта, здійснити наступний візит, проводити запис виключно за умовами повної передоплати, шляхом оплати бажаної послуги в електронному форматі за допомогою сервісу Portmone/Liqpay. Така передоплата регулюється пунктом 3.9.

3.10.Якщо у процесі надання медичних послуг виникає потреба в її коригуванні у бік збільшення обсягів надання таких Послуг, то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг. Про такі зміни Медичний центр завчасно повідомляє Пацієнта, який при цьому має право відмовитися від додаткового надання Послуг.

 

4. Порядок надання та приймання-передачі послуг

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медичному центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. До початку надання медичних послуг Адміністратор або Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Медичним центром за призначенням цього Лікуючого лікаря.

4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через веб-сайт, офіційні сторінки в соціальних мережах Медичного центру або особисто. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Медичним центром та Пацієнтом.

4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта не пізніше, ніж за 24 год до дати надання такої послуги.

4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного центру, у разі:

4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Медичним центром.

4.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Медичним центром та повідомляється Пацієнту.

4.7. Пацієнт підтверджує, що Медичним центром йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

4.8.За результатами надання Послуг акт приймання-передачі послуг Сторонами не складається і не підписується.

4.9.У разі, якщо Пацієнт протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання Послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом без застережень і без претензій. 

4.10.У разі надання мотивованої відмови Пацієнта від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

 

5. Якість послуг 

5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

5.2.Сторони усвідомлюють, що невідповідність результату наданої Послуги очікуванням та бажанням Пацієнта при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

6. Права та обов′язки сторін

6.1. Пацієнт має право:

6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Медичному центрі.

6.1.3. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані Медичним центром при його медичному обстеженні.

6.2. Обов’язки Пацієнта:

6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, в тому числі Плану лікування.

6.2.2. Надавати достовірну інформацію, що запитується Медичним центром.

6.2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг.

6.2.4. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених Прейскурантом вартості медичних послуг та умовами цього Договору.

6.2.5. Прибути на місце надання медичних послуг в домовлені між Пацієнтом та Медичним центром дату та час за 10 хвилин до призначеного часу.

6.2.6. Ознайомитись із Правилами перебування пацієнтів в Медичному центрі та дотримуватися їх вимог протягом терміну дії цього Договору, у тому числі під час замовлення та отримання медичних послуг, обміну інформацією, а також в усіх випадках перебування Пацієнта на території Медичного центру.

6.2.7. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома Пацієнту у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та(або) являється конфіденційною інформацією.

6.2.8. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

6.2.9. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Медичний центр.

6.2.10. Повідомляти Медичний центр про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

6.2.11. Надавати на вимогу Медичного центру дані, необхідні для Первинної ідентифікації (ПІБ, дату народження, актуальний номер телефону та актуальну електронну адресу).

6.3. Права Медичного центру:

6.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування, Медичний центр має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

6.3.2. В разі запізнення Пацієнта на більше, ніж 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити строк надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, повідомивши про це Пацієнта.

6.3.3. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, на розумний строк, у разі звернення в цей час Пацієнта, який потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»).

6.3.4. Відмовити у наданні послуг Пацієнту в будь-який момент, в наступних випадках, якщо це не загрожує життю хворого:

- При пред’явлені Пацієнтом неповних та (або) недостовірних даних про свою особу та(або) стан свого здоров’я, працівникам Медичного центру.

- При наявності медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами.

- В разі відмови Пацієнта пройти, необхідні для уточнення діагнозу та об’єктивної оцінки загального стану здоров’я, обов’язкові обстеження визначені МОЗ України.

- При відсутності у Пацієнта оригіналу паспорту, або іншого документа, що посвідчує особу.

- Коли надання таких Послуг не передбачено Ліцензією Медичного центру.

- При відсутності необхідних фахівців, устаткування, інвентарю.

- При виявленні у Пацієнта захворювання, яке унеможливлює надання Послуг.

- Якщо надання Послуг, на думку фахівців Медичного центру, пов'язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров'ю або загрожує його життю.

- У випадку наявності станів, які на думку фахівців Медичного центру можуть негативно вплинути на здоров'я Пацієнта.

- У разі якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень,загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

 - При порушення Пацієнтом умов цього Договору та Правил внутрішнього розпорядку (Правил перебування пацієнтів).

6.3.5. Отримання медичної документації Пацієнта відбувається або отриманням роздрукованих документів особисто у Медичному центрі або шляхом надсилання документів в електронному форматі на особисту електронну пошту Пацієнта, вказану при реєстрації. У разі, якщо пацієнтові до 14 років, його документація видається законному представнику.

6.4. Обов’язки Медичного центру:

6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 

7. Відповідальність Сторін 

7.1 Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на Сайті. Вся інформація та матеріали на Сайті надаються без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

7.2 Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Пацієнта отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.

7.3 В разі запізнення Пацієнта на візит у Медичний центр більше ніж на 10 хвилин або якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, Медичний центр в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг, про що повідомляє Пацієнта. У випадку, якщо Пацієнт з′явився на прийом до лікаря Медичного центру із запізненням більше, ніж на 15 хвилин, прийом Пацієнта лікарем Медичного центру здійснюється Лікарем в найближчий час, який не порушить графік прийому інших Пацієнтів.

7.4. У разі, якщо Пацієнт не повідомив про перенесення/скасування свого візиту за 24 год до візиту, Медичний центр залишає за собою право внести Пацієнта у категорію “Чорний список” та при бажанні Пацієнта здійснити наступний візит, проводити запис виключно за умовами повної передоплати, шляхом оплати бажаної послуги в електронному форматі за допомогою сервісу Portmone/Liqpay. Така передоплата регулюється пунктом 3.9.

7.5. Медичний центр не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті: 

- невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, Плану лікування, тощо; 

- неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я; 

- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру; 

- не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору; 

- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я; 

- розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором; 

- відсутність бажаного результату викликана фізіологічними особливостями організму Пацієнта.

7.6. Медичний центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного центру.

7.7. Пацієнт несе відповідальність за: 

- за правдивість і повноту наданої інформації, що запитується  Медичним центром у зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором; 

- за своєчасність повідомлення спеціалістам Медичного центру про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої Послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо); 

- за забезпечення своєчасності виконання всіх призначених спеціалістами Медичного центру заходів та дотримання плану лікування (за необхідності).

7.8.У разі якщо відсутність бажаного результату від Послуги зумовлена обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Пацієнт відшкодовує Медичному центру  фактично понесені ним витрати, а Медичний центр повертає Пацієнту залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Під форс-мажорними обставинами мається на увазі: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо. Дія форс-мажорних обставин переносить виконання зобов′язань до моменту їх закінчення.

7.10. Сторони обговорили та розуміють, що сучасна медицина не є точною наукою, більшість медичних втручань не дають гарантованого результату та іноді взагалі можуть бути невдалими. В силу індивідуальності та унікальності людського організму можливі атипові реакції та ускладнення, які не враховані в чинних медичних стандартах і не описані у спеціальній літературі. Виконавець несе відповідальність за надання якісних послуг. Виконавець не несе відповідальності за можливі та допустимі ускладнення, які пов’язані з характером медичних втручань (процедур), особливостями організму пацієнта, об’єктивними життєвими обставинами чи порушенням приписів медичного персоналу з боку самого пацієнта. Укладаючи цей Договір, Виконавець передбачає розуміння пацієнтом особливостей та ризиків проведення медичних втручань (процедур), передбачених Договором, а також правильне усвідомлення ним інформації щодо медичних втручань, наданої як у письмовій, так і в усній формі».

7.11.В інших випадках Сторони  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.


 

8. Політика конфіденційності

8.1 Використовуючи даний Сайт, Пацієнт автоматично надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення інформації про себе, згідно Правил конфіденційності, які подані у цій Угоді.

8.2 Клієнти погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Адміністрація має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

8.3 Клієнт погоджується на передачу Адміністрації персональних даних (відповідно до умов даної Угоди і наданої Клієнтом згоди при реєстрації на Сайті або через Програми), інформації про замовленні послуги та погоджується дотримуватися Угоди шляхом заповнення граф у відповідних колонках при реєстрації та оформлення замовлень на Сайті.

8.4 Адміністрація має право збирати, зберігати і використовувати персональні дані Клієнта згідно наданої їм згоди.

8.5 Клієнт зобов'язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті або за допомогою Програм у процесі реєстрації або для оформлення замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на Сайті або за допомогою Програм, Адміністрація має право обмежити або закрити доступ Клієнта до Сайта та Програм з метою забезпечення конфіденційності інформації, до моменту з'ясування особи Клієнта.

8.6 Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.

8.7 Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання Сторонами умов цієї Угоди.
 

 9. Умови припинення/призупинення дії договору 

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України. 

9.2. Медичний центр має право припинити дію договору у випадках якщо:

9.2.1 Пацієнт не дотримується чи не виконує режиму лікування, приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, необхідних для реалізації програми лікування.

9.2.2. Пацієнт порушує правила перебування у закладі.

9.2.3 Пацієнт не виконує грошових зобов’язань, що випливають із цього Договору.

9.2.4 У пацієнта наявні медичні протипоказання до застосування лікування або під час лікування виявлені інші стани, при яких неможливе подальше медичне втручання.

9.2.5 Договір розірвано за згодою сторін Договору.

9.3 Медичний центр має право призупинити дію договору у випадках якщо:

9.3.1 У пацієнта наявні медичні протипоказання до застосування лікування або під час обстеження виявлені інші стани, при яких неможливе медичне втручання (наприклад висока температура тіла перешкоджає проведенню запланованої операції).

9.3.2 Пацієнт відмовляється від оформлення медико-правових документів (інформованих згод, протоколів інформування).

9.3.3 Пацієнтом надані неповні та/чи недостовірні відомості про стан його здоров’я, інформація про персональні дані (про особу, місце проживання).

9.3.4 Пацієнт не дотримується чи не виконує режиму лікування, приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, необхідних для реалізації програми лікування.

9.3.5 Пацієнт порушує правила перебування у закладі.

9.3.6 Пацієнт не оплачує надані послуги відповідно до прописаного у договорі графіка (проте якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані, заклад не має права призупинити надання медичних послуг з огляду на цю причину)

9.4. Пацієнт має право розірвати договір з власної ініціативи та отримати повернення сплачених коштів за не виконані чи не надани послуги згідно “Порядку повернення коштів клієнту”.

 

10. Врегулювання спорів

10.1. Всі спори, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів у першочерговому порядку. 

10.2. Якщо спір, що виник у зв’язку з виконанням умов цього Договору, неможливо врегулювати шляхом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до норм чинного в Україні законодавства.

 

11. Заключні положення 

11.1.Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

11.2.Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне. 

11.3.Пацієнт згоден на проведення Медичним центром всіх дій, з якими він буде ознайомлений і які обома Сторонами будуть визнані необхідними і виправданими у зв’язку з наданням йому Послуг згідно з цим Договором. 

11.4.Згода Пацієнта на проведення відносно нього зазначених вище дій означає, зокрема, що в разі виникнення побічних ефектів внаслідок надання Послуг, про які йому  було попередньо повідомлено спеціалістами Медичного центру, він не буде пред’являти до Медичного центру  претензій щодо таких побічних ефектів.

11.5.Оформивши заявку на Сайті та підписавши цей Договір, Пацієнт надає свою згоду Медичному центру на зберігання, обробку, та використання його персональних даних з метою: створення бази клієнтів / Пацієнтів, заповнення медичної документації, а також для їх використання у межах, передбачених чинним законодавством України. 

11.6.Спори, пов’язані з виконанням, внесенням змін або припиненням дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при відсутності згоди розглядаються в суді згідно з чинним законодавством України.

11.7.Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

ТОВ «МЕДІАЛЬТ»

адреса місцезнаходження: 

79034, Львівська обл., місто Львів, 

вул. Угорська, 12,

код ЄДРПОУ 42475987

Директор 

Винницький Р.А.      

 


 

Записатися на прийом
Дякуємо за Ваше звернення!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом!
Дякуємо за ваш запит!
Стати партнером
Будемо раді обговорити з Вами варіанти співпраці!
Записатися на прийом